UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI – wykaz powodów

Allianz gwarantuje zwrot 100% kosztów w przypadku rezygnacji z Wyjazdu z powodów:

1. NAGŁE ZACHOROWANIE UBEZPIECZONEGO, WSPÓŁMAŁŻONKA LUB DZIECKA nierokujące wyzdrowienia do Wyjazdu (bez konieczności hospitalizacji);

 2. NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK UBEZPIECZONEGO, WSPÓŁMAŁŻONKA LUB DZIECKA powodujący ograniczenie samodzielności;

3. NAGŁE ZACHOROWANIE INNEGO CZŁONKA RODZINY wymagające Hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do Wyjazdu;

4. NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK CZŁONKA RODZINY wymagający Hospitalizacji i nierokujący wyzdrowienia do daty Wyjazdu;

5.  ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO LUB CZŁONKA RODZINY, która nastąpiła nie wcześniej niż w okresie 60 dni przed Wyjazdem;

6. KOMPLIKACJE ZWIĄZANE Z CIĄŻĄ, która w dacie zawarcia Umowy ubezpieczenia nie była uznana za Ciążę zagrożoną, skutkujące co najmniej tygodniową Hospitalizacją lub przedwczesnym porodem, pod warunkiem, że w momencie zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczona była maksymalnie w 8 tygodniu ciąży; a zdarzenie będące powodem rezygnacji z Wyjazdu wystąpiło nie później niż przed zakończeniem 24 tygodnia ciąży;

7. ZDARZENIE LOSOWEGO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA bezwzględnie wymagające obecności w okresie planowanego Wyjazdu, które wystąpiło w okresie maksymalnie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie Wyjazdu;

8. UDOKUMENTOWANA KRADZIEŻ DOKUMENTÓW niezbędnych podczas Wyjazdu, pod warunkiem, że Kradzież miała miejsce w okresie maksymalnie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu i została zgłoszona odpowiednim władzom;

9. UTRATA, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE MIENIA, w wyniku Kradzieży z włamaniem lub Rozboju, która powoduje konieczność dokonania czynności administracyjnych lub prawnych, wymagających obecności Ubezpieczonego w Kraju zamieszkania i została zgłoszona odpowiednim władzom, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 15 dni poprzedzających Wyjazd;

10. KRADZIEŻ POJAZDU należącego do Ubezpieczonego, która powoduje konieczność dokonania czynności administracyjnych lub prawnych, wymagających obecności Ubezpieczonego w Kraju zamieszkania, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 45 dni poprzedzających Wyjazd;

11. ZWOLNIENIE UBEZPIECZONEGO Z PRACY przez pracodawcę po dacie zawarcia Umowy ubezpieczenia udokumentowane zaświadczeniem pracodawcy, pod warunkiem, że w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony:

a) był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony,

b) albo pracował przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony;

12. WYPADEK KOMUNIKACYJNY POJAZDU należącego do Ubezpieczonego, który powoduje konieczność dokonania czynności administracyjnych lub prawnych, wymagających obecności Ubezpieczonego w Kraju zamieszkania, udokumentowane dostarczonym zaświadczeniem z Policji, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 15 dni poprzedzających Wyjazd;

13. LECZENIE UZDROWISKOWE LUB REHABILITACJA. Otrzymanie przez Ubezpieczonego dokumentu potwierdzającego zakwalifikowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową z NFZ, którego data rozpoczęcia lub zakończenia przypada w czasie Wyjazdu;

14. BRAK TOLERANCJI NA SZCZEPIENIA OCHRONNE przed Podróżą do kraju, w którym są one wymagane;

15. ZAKOŃCZENIE PROCEDURY ADOPCJI DZIECKA, która zgodnie z dostarczoną informacją została wyznaczona przed datą rozpoczęcia Wyjazdu lub w czasie trwania Wyjazdu;

16. Allianz gwarantuje również WSPÓŁUCZESTNIKOWI PODRÓŻY zwrot kosztów WYJAZDU.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji można wykupić w okresie:

1) do 7 dni, jeżeli od dnia opłaty za imprezę, noclegi, lub bilety do dnia rozpoczęcia wyjazdu pozostało ponad 30 dni.

2) w dniu opłaty, jeżeli od dnia opłaty za imprezę, noclegi, bilety do dnia rozpoczęcia wyjazdu pozostało poniżej 30 dni.

WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH >>>

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI – wykaz powodów
Przewiń na górę