Regulamin serwisu internetowego

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FERAJNA.PL

 1. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego.
 2. Serwis Internetowy – strona internetowa udostępniona pod adresem www.ferajna.pl, zawierająca treści informacyjne, formularze, przyciski i aplikacje.
 3. Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp i korzystająca z Serwisu Internetowego.
 4. Ferajna Events  – FERAJNA EVENTS Maciej Chodur, adres stałego wykonywania działalności gospodarczej ul. Dolna Wilda 58, 61-501 Poznań, NIP: 7831459928, REGON: 634556123, będąca Organizatorem turystyki oraz agentem turystycznym, pośredniczącym w zawieraniu umów o udział w imprezie turystycznej oraz będąca właścicielem Serwisu Internetowego. Bezpośredni kontakt z Ferajna Events jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@ferajna.pl oraz pod numerem telefonu +48 506 56 56 60.
 5. Organizator – Ferajna Events, będący organizatorem imprez turystycznych.
 6. Szkolenia – szkolenia organizowane przez Ferajna.
 7. Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2361).
 8. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30).
 9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93).
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 11. Umowa – umowa zawierana z Organizatorem, dotycząca imprezy turystycznej jako całości lub, jeżeli impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej imprezy turystycznej.
 12. Podróżny (Uczestnik) – każdy, kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie Umowy zawartej w zakresie stosowania Ustawy.
 13. Impreza (Impreza Turystyczna) – połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy.
 14. Warunki – Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Organizatora oraz warunki określone w sekcji „Przeczytaj koniecznie” stanowiące integralną część Umowy.
 15. Standardowy Formularz Informacyjny – formularz informacyjny stanowiący załącznik 1 lub 2 do Ustawy zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy.
 16. Zamówienie – ogół danych, niezbędnych do rezerwacji Imprezy, przesłany przez Użytkownika do Ferajna Events za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, poczty e-mail na adres skrzynki pocztowej Ferajna Events, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Internetowym lub telefonicznie.
 17. System Rezerwacji – internetowy system rezerwacji Imprez udostępniony Użytkownikowi w Serwisie Internetowym.
 18. Rezerwacja – posiadająca unikalny numer rezerwacja, tworzona w Systemie Rezerwacji na podstawie kryteriów wyboru Imprezy oraz danych osobowych Uczestników podanych przez Użytkownika w Zamówieniu.
 19. Płatność – opłata za wszystkie usługi wskazane przez Użytkownika i zestawione w Rezerwacji.
 20. Funkcjonalności Serwisu Internetowego – rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym, szczegółowo opisane w par. V niniejszego Regulaminu.
 21. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Ferajna Events o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu.
 22. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 23. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu Internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków stanowi wiążącą zgodę Użytkownika na świadczenie mu usług przez Ferajna Events na zasadach w nim przewidzianych.
 24. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu Internetowego jest akceptacja przez Użytkownika wszystkich postanowień zawartych w treści niniejszego Regulaminu. W Systemie Rezerwacji wymagane jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz Warunków, przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru opcji. Użytkownik może również dobrowolnie wyrazić stosowne zgody, w tym w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez Ferajna Events, czy też zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, w tym na wykonywanie marketingu bezpośredniego przy użyciu urządzeń końcowych (takich jak telefony komórkowe i stacjonarne, tablety, komputery) oraz automatycznych systemów wywołujących.
 25. Aktualne opisy Imprez zawarte w ofercie Ferajna Events zamieszczonej w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy.
 26. Dane zawarte w opisie Imprez mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy z zachowaniem określonego w art. 40 ust. 3 Ustawy wymogu poinformowania Podróżnego o zmianie.
 27. Złożenie Rezerwacji przez Użytkownika nie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy nawet, jeżeli Użytkownik dokonał wpłaty. Użytkownik wypełniając zgłoszenie składa do Ferajna Events propozycję zawarcia Umowy na wskazaną przez siebie Imprezę, którą to propozycję Organizator może zaakceptować, lub odrzucić. Ferajna Events może wysłać potwierdzenie otrzymania zgłoszenia jednak nie jest ono jednoznaczne z akceptacją propozycji zawarcia Umowy przez Organizatora.
 28. Rozpoczęcie świadczenia usługi turystycznej następuje w momencie zawarcia Umowy zgodnie z Warunkami. Szczegółowe warunki zawarcia Umowy w szczególności dotyczące płatności, praw i obowiązków Uczestników, reklamacji, rezygnacji z imprezy turystycznej lub zmiany terminu określone są w Warunkach.
 29. Za dzień zawarcia Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu uznaje się dzień, w którym rozpocznie faktyczne korzystanie z Serwisu Internetowego. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik, na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia – zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres: Ferajna Events, ul. Dolna Wilda 58, 61-501 Poznań lub adres e-mail: biuro@ferajna.pl oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług Funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym ustępie, w/w umowę uważa się za niezawartą.
 30. Rozliczenia transakcji e-przelewem, kartą kredytową, systemem Masterpass, PayPal lub innym sposobem, przeprowadzane są za pośrednictwem iMoje. Przedmiotowe usługi świadczy ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://www.imoje.pl.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu Internetowego, mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy z Użytkowników powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. Do prawidłowego działania Serwisu Internetowego, niezbędne jest:
  a) posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet wyposażonego w system operacyjny,
  b) posiadanie prawidłowo zainstalowanej przeglądarki internetowej,
  c) posiadanie konta poczty elektronicznej.
 2. Do prawidłowego korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Ferajna Events za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej
 3. Do prawidłowego korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Ferajna Events za pośrednictwem SMS, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika telefonu komórkowego lub innego urządzenia technicznego zdolnego do wysyłania i odbierania wiadomości SMS.
 4. Ferajna Events nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika, w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Użytkownika.
 5. Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Funkcjonalności Serwisu Internetowego nie stanowi zmiany Regulaminu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 6. Ferajna Events podejmuje wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego pod względem technicznym. W związku z tym, że Serwis Internetowy jest sukcesywnie udoskonalany istnieje możliwość występowania chwilowych przerw w jego działaniu. Ferajna Events nieustannie podejmuje czynności, aby dostarczać Użytkownikowi Funkcjonalności Serwisu bez żadnych wad. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań Ferajna Events nie gwarantuje, że informacje i ceny zawarte w Serwisie Internetowym są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.
 7. ZASTRZEŻENIA PRAWNE
 8. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu Internetowego są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 9. Serwisu Internetowego nie można używać inaczej niż do celów osobistych i niekomercyjnych. Ferajna Events zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z tej strony do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do niniejszej witryny bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody jej właściciela.
 10. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z Serwisu Internetowego, Ferajna Events zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową. W przypadku uzyskania przez Ferajna Events informacji o naruszeniach praw do informacji, danych i materiałów Ferajna Events wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się użytkownika do wezwania Ferajna Events w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Ferajna Events może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do informacji, danych i materiałów.
 11. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
 12. Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikowi m.in:
  a) Zapoznanie się z Warunkami;
  b) Zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego;
  c) Zapoznanie się ze Standardowym Formularzem Informacyjnym;
  d) Przejście do Systemu Rezerwacji;
  e) Sprawdzenie adresu i danych kontaktowych Ferajna Events;
  f) Przesłanie wiadomości do Ferajna Events za pomocą formularza kontaktowego;
  g) Zgłoszenie chęci otrzymywania informacji o aktualnych promocjach oraz innych informacji, w tym informacji handlowych za pomocą wiadomości e-mail.
 13. System Rezerwacji umożliwia m.in:
  a) Zapoznanie się z opisem Imprez;
  b) Dokonanie Rezerwacji wraz z wprowadzeniem danych Uczestników;
  c) Dokonanie Płatności.
 14. Ferajna Events umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji przy użyciu urządzeń końcowych (takich jak telefony komórkowe i stacjonarne, tablety, komputery) oraz automatycznych systemów wywołujących, na podany przez Użytkownika numer telefonu oraz adres e-mail o aktualnych wydarzeniach, konkursach, promocjach, komunikatów marketingowych dotyczących usług i produktów Ferajna Events, analizowanie preferencji, aktywności i zainteresowań Użytkownika w celu dopasowania i umożliwienia otrzymywania przez niego sprofilowanych ofert. Ponadto Ferajna Events umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez Ferajna events na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 15. Aby otrzymywać informacje, o których mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik musi wyrazić odrębne zgody przez bezpośrednie zaznaczenie odpowiednich opcji na formularzach zamieszczonych w Serwisie Internetowym.
 16. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji o których mowa w ust. 4 powyżej, przez:
  a) Kliknięcie odpowiedniego odnośnika w treści wiadomości e-mail;
  b) Przesłanie wiadomości e-mail na adres Ferajna Events z żądaniem zaprzestania wysyłania określonych informacji;
  c) Skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Internetowym.
 17. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
 18. Warunkiem niezbędnym do założenia Rezerwacji, jest ukończenie przez Użytkownika 18 (słownie: osiemnaście lat) lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 19. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni odpowiada za skutki swoich działań w Serwisie Internetowym, a w szczególności w Systemie Rezerwacji.
 20. Użytkownik nie ma prawa do przesłania informacji w Serwisie Internetowym, dokonywania w jakiejkolwiek formie zapytań o rezerwację lub dokonania Rezerwacji przy wykorzystaniu do tego fałszywych danych lub danych innej osoby.
 21. Użytkownik nie ma prawa do posługiwania się fałszywą bądź cudzą kartą kredytową bez uzyskania uprzedniej zgody jej właściciela. Każde nieuprawnione działanie tego rodzaju będzie zgłaszane odpowiednim organom ścigania.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FERAJNA EVENTS

 1. Ferajna Events nie gwarantuje, że do momentu prawidłowego zakończenia procesu zakładania Rezerwacji, dostępność miejsca oraz cena nie ulegną zmianie.
 2. Ferajna Events nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
  a) przerwy lub zakłócenia w działaniu sieci Internet, będących następstwem okoliczności niezależnych od Ferajna Events;
  b) wprowadzenie przez Użytkownika w Rezerwacji nieprawidłowych danych osobowych Uczestników Imprezy;
  c) dokonany przez Użytkownika wybór Imprezy, jak również za spełnienie przez niego lub Uczestników warunków do skorzystania z wybranej imprezy, w tym spełnienia warunków formalnych, wizowych, zdrowotnych celem odbycia podróży, będące następstwem okoliczności niezależnych od Ferajna Events.

VIII. DANE OSOBOWE 

 1. Ferajna Events przestrzega zasad określonych w RODO, w tym w szczególności odpowiednio zabezpiecza dane osobowe przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.
 2. Ferajna Events jest administratorem danych osobowych w zakresie danych osobowych Użytkowników Serwisu Internetowego i danych osobowych Uczestników imprez turystycznych oraz szkoleń (dalej jako „Administrator”).
 3. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: biuro@ferajna.pl, pod numerem telefonu +48 601 768 719 lub pisemnie na adres: Ferajna Events, ul. Dolna Wilda 58, 61-501 Poznań.
 4. Ferajna Events działając jako agent turystyczny przetwarza dane osobowe Uczestników w imieniu Organizatora.
 5. Ferajna Events przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu umożliwienia Organizatorowi wykonania Umowy oraz prowadzenia działań marketingowych dotyczących oferowanych przez Organizatora usług. Agent przetwarza powierzone mu dane osobowe w zakresie: zbierania, utrwalania, organizowania, porządkowania, przechowywania, adaptowania lub modyfikowania, pobierania, przeglądania, wykorzystywania, dopasowywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu, Umowy w zakresie organizacji szkoleń oraz Umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania ww. umów.
 7. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu Internetowego i Uczestników Szkoleń oraz Uczestników w następującym zakresie:
  a) dane zawarte w Systemie Rezerwacji w Serwisie Internetowym, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu/mieszkania), data urodzenia;
  b) dane zawarte w formularzu kontaktowym w Serwisie Internetowym, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz inne dane osobowe podane w formularzu, dotyczące złożonego zapytania;
  c) dane dotyczące Płatności, takie jak: imię, nazwisko, dane adresowe (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu/mieszkania), numer rachunku bankowego, inne dane osobowe podane w tytule przelewu (jeśli występują);
  d) inne dane związane z zawarciem i realizacją Umowy: m.in. dodatkowe dane osobowe dotyczące złożonych reklamacji, seria i numer dokumentu tożsamości (paszportu, dowodu), informacje o stanie zdrowia, dane biometryczne (takie jak wzrost, waga), płeć, podpis, wizerunek;
  e) dane dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności adres IP;
  f) dane dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego zapisane w tzw. plikach cookies, takie jak historia kliknięć, nawigacji czy przeglądania, dane dotyczące preferencji lub zachowań podczas przeglądania strony Serwisu Internetowego;
  g) inne dane związane z korzystaniem przez Użytkowników z funkcjonalności Serwisu, m.in. dodatkowe dane osobowe dotyczące złożonych reklamacji.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu, a także w celu zawarcia i wykonania Umowy, zawarcia umowy w zakresie organizacji Szkoleń, świadczenia usług organizacji Szkoleń oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń w tym zakresie w związku z zawartą umową, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości, a także w celu oferowania Użytkownikom i Uczestnikom przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem ich potrzeb z pomocą profilowania, które jednak nie będzie istotnie wpływać na sytuację ani wywoływać skutków prawnych wobec tych podmiotów.
 9. Dane osobowe w zakresie danych zwykłych są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  a) zawarcia i realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a w szczególności w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, jak również w celach marketingu i promocji produktów oraz usług Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d) w pozostałych przypadkach dane osobowe Podróżnych w zakresie danych zwykłych będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO:
  Jeżeli Użytkownicy lub Podróżni wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
  • Jeżeli Podróżni wyrażą zgodę na przetwarzanie wizerunku – przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, stanowiącego dane osobowe, utrwalonego w formie nagrania audio/audio-video/zdjęć podczas Imprezy, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych – zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku zarówno jako samodzielnego materiału jak i w ramach innych utworów; Administrator jest uprawniony do dokonywania opracowań wizerunku umożliwiających włączenie go do większej całości i tak może go łączyć z innymi utworami, w tym utworami audio-wizualnymi, dokonywać ekstrakcji poszczególnych warstw materiału zawierającego wizerunek, w tym ekstrakcji warstwy audio i video; zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku dla celu promocyjnego wskazanego powyżej; wykorzystywanie wizerunku, będące jednocześnie jego przetwarzaniem jako danych osobowych, oznacza: utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w tym w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i analogowych, techniką zapisu cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną (np. zdjęcia cyfrowe, wydrukowane plakaty); rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, rozpowszechnianie bez pośrednictwa egzemplarzy poprzez wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie w formacie analogowym i cyfrowym, w sieciach teleinformatycznych (w tym sieci Internet), w sieciach telefonicznych i urządzeniach mobilnych (np. poprzez – Facebook, Instagram, Google+, YouTube, Twitter, Pinterest, strony www, w szczególności strona internetowa Administratora); rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu; podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 10. W zakresie, w jakim przetwarzane dane mogą obejmować dane szczególnych kategorii tj. dane dotyczące zdrowia, dane biometryczne – Administrator przetwarza dane wyłącznie w celu wykonania Umowy (tj. celem odpowiedniego i prawidłowego dobrania sprzętu sportowego na szkolenia), podstawą prawną przetwarzania danych Podróżnego jest zgoda na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
 11. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.:
  a) W zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  b) W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  c) W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  d) W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – do momentu wycofania takiej zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Podróżnych, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 12. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Ferajna Events następującym kategoriom odbiorców:
  a) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
  b) Organizatorowi imprez turystycznych;
  c) linie lotnicze, autokarowe, promowe, hotele, apartamenty oraz inne obiekty oferujące zakwaterowanie, ubezpieczyciele, firmy czarterowe, szkoły żeglarskie i windsurfingowe, snowboardowe/ narciarskie, kontrahenci zagraniczni w związku z wykonywaną umową w zakresie organizacji imprez turystycznych i Szkoleń;
  d) dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT – w tym podmioty świadczące usługi hostingu, podmioty marketingowe, podmioty wspierające procesy księgowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy);
  e) podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam, opracowania kampanii remarketingowych i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami, w szczególności Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, więcej informacji na temat prawa ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://policies.google.com/privacy;
  f) podmioty udostępniające narzędzia w zakresie analizy, optymalizacji i sprawnego działania usług Administratora, będące w tym zakresie odrębnymi administratorami, w szczególności Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, udostępniające usługę Facebook Pixel; Administrator korzysta z funkcji Facebook Pixel do wyświetlania publikowanych reklam na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie usługami Administratora lub którzy mają pewne wspólne współczynniki; funkcja Facebook Pixel pozwala również zrozumieć skuteczność reklam na portalu Facebook dla celów statystycznych i badania rynku; więcej informacji na temat prawa ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation;
  g) podmioty w zakresie ich wykorzystania przy realizacji procesów płatności za zakupione usługi – operatorzy płatności, będący w tym zakresie odrębnymi administratorami danych, w szczególności ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, więcej informacji na temat prawa ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: imoje.pl.
  h) organy publiczne, o ile upoważniają je do tego obowiązujące przepisy prawa (po przedstawieniu przez przedmiotowe organy odpowiedniego żądania).
 13. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych poza terytorium EOG, chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych lub odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, który certyfikował zgodność z programem Tarczy Prywatności UE-USA.
 14. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści jego/jej danych, możliwości ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 15. REKLAMACJE
 16. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Internetowego. Reklamacje należy składać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Serwisu Internetowego, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@ferajna.pl lub korespondencyjnie na adres: Ferajna Events, Maciej Chodur, 61-501 Poznań. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Użytkownika oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 17. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w ust. 1 powyżej adres e-mail w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia przedmiotowej reklamacji.
 18. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 19. Reklamacje w zakresie wykonania Umowy należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora. 
 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 21. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.
 22. Wszelkie spory na podstawie niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 23. Ferajna Events zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Ferajna Events poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu w Serwisie Internetowym. W stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia danej umowy.
 24. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 25. Regulamin obowiązuje z dniem 01.02.2021 r.

 

 

Przewiń na górę